بنتونیت!

بنتونیت یک نوع خاک بوده که در زمینه های مختلف استفاده می گردد زمینه هایی نظیر پتروشیمی ، بهداشتی ، ساختمانی و دیگر صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.