محصولات و برنامه ها

خوراک دام
خوراک دام

کاربرد بنتونیت در تولیدپلیت وخوراک دام وآبزیان

 بنتونیت به عنوان ماده خوراکی در خوراک طیور وآبزیان استفاده می شود وافزودن مقدار مناسب در خوراک دام   باعث بهبود اثرات مثبت در شیردهی گاوان وافزایش وزن  می شود وافزایش بنتونیت در خوراک آبزیان موجب افزایش وزنی ومقدار پروتئین جذب شده آن می شود